Wijksamenwerkingsverbanden

Samenwerking in de wijk

Een wijksamenwerkingsverband (WSV) is een samenwerking in de wijk tussen eerstelijnszorgverleners zoals huisartsen, apothekers, fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, psychologen en overige zorgverleners. Daarnaast is er lokaal nauwe samenwerking met onder meer de gemeente, welzijnsorganisaties en zorgorganisaties.

Intensieve samenwerking tussen zorgverleners in de wijk bevordert de kwaliteit van de aangeboden zorg voor de inwoners van de wijk. Zo wordt zorg dicht bij huis geoptimaliseerd. Vaak wordt dit aangeduid met de volgende slogan: “De juiste zorg op de juiste plek”.
Naast zorgverlening op curatief vlak wordt er ook ingezet op preventie met als doel om de gezondheid, vitaliteit en het welzijn van de inwoners in de wijk en gemeente te verbeteren.

De gedachten van WSV’s past helemaal bij onze missie en visie waarbij we middels een laagdrempelige en specialistische aanpak iedereen de beste fysiotherapeutische zorg willen geven en de patiënt altijd centraal staat. Om de patiënt optimaal te kunnen helpen werken we binnen ons Sport Medisch Centrum, de gezondheidscentra’s én WSV’s intensief samen.

Wij zijn aangesloten bij drie WSV’s in de gemeente Leiden:

Wijksamenwerkingsverband Gezond Leiden

Wijksamenwerkingsverband NoordenHaave

Wijksamenwerkingsverband Roodenburg

Sterk door samenwerking

Naast samenwerking tussen zorgverleners, is er aandacht voor wijkgericht werken. Met partijen die in de wijk een sleutelrol spelen zijn er formele en informele contacten. Belangrijk daarbij is dat wij elkaar kennen en elkaar weten te vinden. Waar mogelijk kunnen we met elkaar optrekken en elkaar ondersteunen om behoeften en problemen van de bewoners in de wijk in kaart te brengen en hiervoor activiteiten en oplossingen voor te vinden. Voorbeelden van enkele partijen waarmee contacten bestaan, zijn onder andere het sociaal wijkteam (SWT), het jeugd- en gezinsteam, de Gemeente Leiden en wijkinitiatieven.

Bij het WSV Gezond Leiden werken wij bv. samen met de andere zorgverleners aan beweeg- en zorgprogramma voor diabetes mellitus type II (ouderdomssuiker), Claudicatio Intermittens (etalagebenen), en COPD (chronische luchtwegaandoeningen). Ook voor kwetsbare ouderen wordt intensief samengewerkt.

 

Positieve gezondheid

Gezond zijn en goed in je vel zitten is meer dan de afwezigheid van ziekte. We kijken, samen met de andere zorgverleners en partners binnen de WSV’s, veel breder naar gezondheid en ziekte. Onder de noemer van positieve gezondheid brengen we meerdere peilers onder de aandacht en vragen wat iemand zelf belangrijk vind in zijn of haar leven en hoe ze hun eigen gezondheid zien. Onderstaand spinnenweb kan je op weg helpen om erachter te komen wat jij nodig hebt om je beter te voelen.

Positieve gezondheid SMC Rijnland Wijksamenwerkingsverband GEZond Leiden

Aandacht voor samenwerken, preventie en leefstijl

De missie en visie van WSV NoordenHaave is dat zorgverleners in de wijk waarde hechten aan multidisciplinair samenwerken, preventie en aandacht voor leefstijl. Dat vormt een gezamenlijke basis en is mooi gevisualiseerd in onderstaande infographic. “Wij realiseren ons dat veel problematiek niet (alleen) op te lossen is in onze afzonderlijke spreekkamers, maar dat meer verbinding met elkaar én met het sociale domein en andere zorgaanbieders nodig is.”

“De door de deelnemers aan ons wijksamenwerkingsverband geleverde zorg en begeleiding moet aansluiten bij de wensen en behoeften van de zorgvragers. Daarom werken wij vanuit respect voor de verschillen in zorgvragen die tussen de subwijken in ons werkgebied bestaan. Onderwerpen die voor ons hele werkgebied gelden, zoals de uitvoering van de ketenzorg, pakken wij gezamenlijk op. Voor zorgvragen die zich specifiek in een bepaalde subwijk voordoen, zullen wij aparte projecten uitvoeren die aansluiten op de verschillen in zorgvraag.”

Wijksamenwerkingsverband NoordenHaave SMC Rijnland Fysiotherapeuten